تعرفه ارسال و خرید نرم افزار

1- مبالغ فوق به تومان می باشد
2- اکانت خریداری شده بدون تاریخ انقضاء بوده و در هر زمان قابل استفاده است
3- اعتبار خریداری شده بدون تاریخ انقضا بوده و در هر زمان قابل استفاده است
4-اکانت خریداری شده دارای 500 عدد پیامک اولیه رایگان می باشد